Aangifte Inkomstenbelasting 2017
Voor het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting 2017, dienen wij te beschikken over onderstaande gegevens: 


-  Het aangiftebiljet(ten) 
-  Tonen geldig identiteitsbewijs (evt. ook van partner)
-  Jaaropgaaf/opgaven 2017, eventueel ook van uw partner* 
-  Rente + saldo hypothecaire lening van de eigen woning* 
-  WOZ-waarde van de eigen woning* met peildatum 1-1-2016 (zie aanslag 
   OZB van de gemeente, welke betaald is in 2017) 
-  Overige buitengewone lasten*. Dus ziektekosten die niet werden
   vergoed door de ziektekostenverzekering.
-  Saldi van alle bancaire rekeningen per 01-01-2017 (let op: eventueel
   downloaden via Rabobank Internetbankieren)
-  Overzicht van giften (o.a. kerkelijke bijdrage)* 
-  Betaalde lijfrentepremies*
-  Voorlopige aanslagen/teruggaven inkomstenbelasting ! 
-  Geboortedata en voorletters van uw kind(eren)* 
-  Overige inkomsten of uitgaven waarover u twijfelt of vermoed dat ze
   dienen te worden aangegeven. 
-  Overige wijzigingen welke van belang zijn.

Van ondernemers vragen wij nog de aanvullende stukken: 
-  Betaalde premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering 
-  Voorlopige aanslag zorgverzekeringswet !

*Indien van toepassing